PARTINT DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA, SABEM CREAR, ESCOLTAR I MODIFICAR      

Política de Qualitat

La política de qualitat de BEULAS, S.A.U. té com a objectiu millorar la competitivitat de la nostra Organització, ampliant la nostra presència a tots els mercats tant nacionals com internacionals. Considerem que un factor fonamental per dur a terme aquesta política es la d’oferir als nostres clients productes i serveis d’una major qualitat i que assegurin el compliment de les seves expectatives.

Amb aquesta finalitat, dirigim els nostres esforços a consolidar i potenciar un sistema de gestió de la qualitat orientat cap el tractament dels riscos i de les oportunitats i a la MILLORA CONTINUA de tots el processos i dels seus recursos. Aquest sistema ha d’assegurar que els productes/serveis fabricats i expedits compleixen amb els requisits legals i amb les especificacions exigides pels nostres clients actuals i potencials, per aconseguir així una TOTAL SATISFACCIÓ de les seves necessitats i expectatives.

Seguint el principi de que “La Qualitat no es controla si no que es fabrica” hem de basar aquest sistema en la prevenció de riscos, y no només en la detecció i solució de desviacions. Potenciant així el concepte de “client intern” dintre de la seqüència productiva com a mecanisme per assegurar el manteniment dels barems de qualitat dintre de L’Organització. Aquest principi derivarà en la millora continua dels nostres processos que ens permetrà tant aconseguir el nivell de qualitat exigit pel mercat com el compliment dels plans estratègics de l’empresa.

Aquesta filosofia, per ser eficaç i donar resultats tangibles, és transmesa a tots els nivells de L’Organització i així aconseguir la IMPLICACIÓ DE TOT EL PERSONAL. La Direcció també es compromet, com a objectiu prioritari, a assegurar dintre de L’Organització el compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

És responsabilitat de La Direcció el control y seguiment de las accions, que des del sistema se li hagin assignat, encaminades al compliment de la política de qualitat; així com la de liderar totes aquelles modificacions que siguin necessàries per la consolidació del sistema de gestió de la qualitat o que augmentin la seva eficiència. Així mateix serà La Direcció la que determinarà els circuits per la difusió de la política de qualitat a totes les parts interessades de L’Organització.

La Direcció
8 de febrer del 2021

Igualdad

Ens reservem el dret a fer millores o canvis a la informació, serveis, productes i altres continguts d'aquesta pàgina web.
Per a qualsevol ampliació i/o aclariment de la informació, poden posar-se en contacte amb el nostre Dpt. Comercial.