PARTINT DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA, SABEM CREAR, ESCOLTAR I MODIFICAR      

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ AMB EL PRINCIPI D’IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

BEULAS, S.A.U. declara el seu compromís amb l’establiment y desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte y d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de gènere, i així com amb fomentar la presa de mesures per aconseguir la igualtat real dins de la nostra organització, establint aquesta igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa y de recursos humans; d’acord amb la definició que d’aquest principi estableix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre tots dos sexes.

A tots i cadascuns dels àmbits on es desenvolupa l’activitat d’aquesta organització, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball, la salut laboral, l’ordenació del temps de feina i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes atenent de manera especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de personal de l’altre gènere

En relació a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte i es projectarà una imatge de BEULAS, S.A.U. en sintonia amb aquest principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats a la Llei es portaran a la pràctica, d’una banda, assegurant la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i, d’una altra banda, mitjançant l’ implementació d’un Pla d’Igualtat que suposin millores respecte a l’actual situació, col·legiant els corresponents sistemes de seguiment amb la finalitat d’aconseguir la igualtat real entre dones i homes a la nostra organització i, per extensió, al conjunt de la societat.

El Pla d’Igualtat que registrarà BEULAS S.A.U. a l’Organisme Públic corresponent tindrà una vigència de 4 anys (febrer 2021 – febrer 2025) i portarà incorporat una referència molt explícita al nou Protocol d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe aprovat al novembre de 2020.


Arbúcies, a 8 de febrer de 2021.


La Direcció de BEULAS S.A.U.

Igualdad

Ens reservem el dret a fer millores o canvis a la informació, serveis, productes i altres continguts d'aquesta pàgina web.
Per a qualsevol ampliació i/o aclariment de la informació, poden posar-se en contacte amb el nostre Dpt. Comercial.